ธงชัย บุญเรือง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยืนยงในภาคเหนือของประเทศไทย จ.เชียงราย 0 33 2534
การจัดการพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรแบบยืนยงในภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 0 21 2534
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงราย: รายงานการวิจัย 0 30 2551
การวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงและการนำไปสู่การปฏิบัติ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 0 79 2557
การศึกษาการปลูกพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมในระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำบนพื้นที่ลาดเทสูง 0 26 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University