สุวรรณีย์ ภูธรธราช

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดทำฐานข้อมูลแปลผลวิเคราะห์พืช 0 25 2548
การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน 5 66 2548
การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศ 0 19 2548
การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย 0 85 2551
การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช 0 22 2548
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของชุดดินกำแพงแสนที่เกิดจากพื้นที่ต่างๆ กัน 0 5 2538
การเปรียบเทียบวิธีต่างๆ ในการปรับสีเพื่อหาปริมาณ ฟอสฟอรัส ที่สกัดด้วยน้ำยา Bray II 0 7 2538
เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย 0 130 2548
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University