ประทุม เจริญพงศ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาสภาวะความชื้นและการใช้น้ำของข้าวโพดและถั่วลิสง ซึ่งปลูกในระบบพืชเดี่ยวและพืชแซมในดินชุดปากช่องด้วยเทคโนโลยีทางรังสี 0 5 2538
การศึกษาสภาวะความชื้นในบริเวณรากต้นหม่อนในดินชุดโคราชด้วยเทคโนโลยีทางรังสี 0 7 2538
การเคลื่อนที่ของน้ำและเกลือแร่ในโปรไฟล์ดิน ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้เทคโนโลยีทางรังสี 0 5 2538
การใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจทรัพยากรน้ำในการเกษตรของชุดดินบางชุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 0 9 2538
ความชื้นในดินในพื้นที่เพาะปลูกที่มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้แนวหญ้าแฝกในชุดดินมาบบอน 0 18 2543
ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอนในงานพัฒนาที่ดิน 0 42 2527
สภาวะความชื้นในดิน และการใช้น้ำของพืช บนพื้นที่ลาดชัน ภายใต้การจัดการดินในแบบต่างๆ ณ บ้านห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0 5 2538
อิทธิพลของความชื้นในดินต่อปริมาณธาตุอาหารพืชและผลิตผลของมันสำปะหลัง 0 16 2527
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University