ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 จารุณี เวียงคำมา 1 20 ดู
17 ธนัชกฤต กลิ่นหวล 1 24 ดู
18 ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์ 1 72 ดู
19 รัจนา ชินพิทักษ์ 1 60 ดู
20 จันทิมา จันทนพิมพ์ 1 80 ดู
21 วัชรินทร์ ริยาพันธุ์ 1 67 ดู
22 ปราโมทย์ อินทอง 1 5 ดู
23 ชวลิต ชูขจร 1 11 ดู
24 ปิ่นเพชร ดีล้อม 1 9 ดู
25 เสาวลักษณ์ วงศ์เทียนหลาย 1 3 ดู
26 กรวิภา พงษ์อนันต์ 1 98 ดู
27 รัตนา ภาวนา 1 33 ดู
28 กำธร เวชสุนทร 1 79 ดู
29 สถาพร ศิลตระกูล 1 46 ดู
30 วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ 1 452 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University