ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ลลิดา ชัยเนตร 1 116 ดู
2 ละเอียด สินธุเสน 4 29 ดู
3 ละไม ศรีสวัสดิ์ 2 111 ดู
4 ลักขณา ต่างใจ 1 0 ดู
5 ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ 1 67 ดู
6 ลักษณาวดี พันธุ์พฤกษ์ 3 0 ดู
7 ลักษมี เมตต์ปราณี 3 193 ดู
8 ลัดดา มีศุข 3 85 ดู
9 ลัดดาวัลย์ เลาหประสิทธิพร 1 169 ดู
10 ลาวรรณ์ พร้อมสุข 2 98 ดู
11 ลิขิต ประคองสาย 2 32 ดู
12 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1 0 ดู
13 ลือชัย พรหมน้ำดำ 2 30 ดู
14 ลือชัย หุ่นศิริ 1 37 ดู
15 เลขา มาโนช 3 502 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University