ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 นฤมล แก้วจำปา 1 91 ดู
2 อุบล หินเธาว์ 1 37 ดู
3 พรชัย มั่นคง 1 5 ดู
4 ชัยศักดิ์ แผ้วพลสง 1 0 ดู
5 กัลยา กองเงิน 1 0 ดู
6 ณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญ 1 8 ดู
7 บุปฝา โตภาคงาม 1 1 ดู
8 สมพงศ์ พรหมฉ่ำ 1 1 ดู
9 สำอาง หอมชื่น 1 0 ดู
10 พนมเทียน ทนคำดี 1 72 ดู
11 กรเพชร ศรีสร้อย 1 42 ดู
12 ศิราภรณ์ ชื่นบาล 1 0 ดู
13 ชฎาพร อุปนันท์ 1 90 ดู
14 ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ 1 72 ดู
15 กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 1 24 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University