ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 นคร ถาวรวงศ์ 14 164 ดู
2 นคร สืบเสน 1 239 ดู
3 นคร สืบแสน 5 191 ดู
4 นงคราญ มณีวรรณ 23 377 ดู
5 นงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย 1 42 ดู
6 นงนุช ทองเชตุ 1 78 ดู
7 นงนุช ศรีพุ่ม 1 80 ดู
8 นงปวีณ์ บุตรามรา 3 65 ดู
9 นงพงา สุขวนิช 1 45 ดู
10 นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ 6 200 ดู
11 นงลักษณ์ วิบูลสุข 1 179 ดู
12 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1 0 ดู
13 นงลักษณ์ เทียนเสรี 1 0 ดู
14 นงลักษ์ ปั้นลาย 1 0 ดู
15 นงเยาว์ จันทร์อินทร์ 1 33 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University