ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 นคร ถาวรวงศ์ 14 142 ดู
2 นคร สืบเสน 1 234 ดู
3 นคร สืบแสน 5 186 ดู
4 นงคราญ มณีวรรณ 23 344 ดู
5 นงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย 1 30 ดู
6 นงนุช ทองเชตุ 1 70 ดู
7 นงนุช ศรีพุ่ม 1 65 ดู
8 นงปวีณ์ บุตรามรา 3 54 ดู
9 นงพงา สุขวนิช 1 40 ดู
10 นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ 6 185 ดู
11 นงลักษณ์ วิบูลสุข 1 173 ดู
12 นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1 0 ดู
13 นงลักษณ์ เทียนเสรี 1 0 ดู
14 นงลักษ์ ปั้นลาย 1 0 ดู
15 นงเยาว์ จันทร์อินทร์ 1 30 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University