ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 ผลของการใส่หินปูนร่วมกับการระบายน้ำต่อการแก้ไขความเป็นกรด ความเค็มและความเป็นพิษของอะลูมินัม เหล็กและแมงกานีสในดินกรดจัด 9 พ.ย. 2563
2 การประเมินสมบัติดินบางประการด้วยสถิติเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำพังชู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 9 พ.ย. 2563
3 การใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ (ปุ๋ยสั่งตัด) ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 9 พ.ย. 2563
4 Fertility capability and responses of oxisols to agricultural wastes biochar application 15 ต.ค. 2563
5 Identification and characterization of halophilic, endophytic fungi from Acacia ampliceps 15 ต.ค. 2563
6 อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม 29 ก.ย. 2563
7 การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่เกิดจากกระบวนการมิเนอรัลไลเซชันและอินทรียวัตถุที่ปรับปรุงดินด้วยปอเทือง 29 ก.ย. 2563
8 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธีวอล์คเลย์-แบลคหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย 26 ส.ค. 2563
9 ผลของปุ๋ยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีต่อผลผลิต และคุณภาพผลผลิตอ้อยตอ 1 ในชุดดินโคราช 26 ส.ค. 2563
10 อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด 3 ส.ค. 2563
11 ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว 1 ก.ค. 2563
12 การจัดการขยะเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดภาวะโลกร้อน 29 มิ.ย. 2563
13 คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 29 มิ.ย. 2563
14 คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 29 มิ.ย. 2563
15 คู่มือผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 29 มิ.ย. 2563
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University