ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (564)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,142)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,056)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

ผู้แต่ง ชุมพล คนศิลป์ , วิทูร ชินพันธุ์ , วิชัย สุวรรณเกิด , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร , พิสุทธิ์ ศาลากิจ

ปีพิมพ์   2541

การใช้ประโยชน์ถั่วพุ่มและถั่วมะแฮะ

ผู้แต่ง สุภาพร จันรุ่งเรือง , ทศนัศว์ รัตนแก้ว , สิรินภา ชินอ่อน , ...

ปีพิมพ์   2548

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

  ผลงานล่าสุด

การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ , อดิศร ใจชื้น , คณาธิป พุ่มทอง , ...

ปีพิมพ์   2562

ส่วนประกอบของเฟสเชิงผลึกของแร่ในถ่านชีวภาพที่ผลิตจากแกลบ

ผู้แต่ง ณัฐพร ประคองเก็บ , โรเบิร์ต เจ จิลค์ส , โกลด แฮมเมกเกอร์ , ...

ปีพิมพ์   2562

ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ผู้แต่ง อุชุกร พรหมมานนท์ , พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง , วิวัฒน์ สวยสม , ...

ปีพิมพ์   2562

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University