ระเบียบวิธีวิจัย

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 137 รายการ   
 

แผนที่ดิจิตัล สู่ยุค 4.0

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 8-23

ผู้แต่ง มณฑล สุริยาประสิทธิ์ ,

 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์นำเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติภัยธรรมชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 56-59

ผู้แต่ง เสาวนีย์ ประจันศรี ,

 

แบบจำลองพลวัตรดินและน้ำ SWAT Model

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 18-22

ผู้แต่ง จารุภรณ์ โต๊ะแสง ,

 

การศึกษาความยาวช่วงฤดูปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ การศึกษาความยาวช่วงฤดูปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง จิตลัดดา กาญจนรักษ์ , กนกกาญจน์ วรวุฒิ , เริงศักดิ์ กตเวทิน ,

 

การตีความหมายจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อจำแนกคราบเกลือในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ การตีความหมายจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อจำแนกคราบเกลือในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง สมศักดิ์ สุขจันทร์ , นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล , ผ่องพรรณ วงค์เขียว ,

 

จำนวนชุดข้อมูล RADARSAT ที่เหมาะสมสำหรับการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 303-310

ผู้แต่ง เริงศักดิ์ กตเวทิน , ปาณัทช์ เจิมไธสง ,

 

การจัดการดินและธาตุอาหารพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยแบบจำลองการปลูกพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การจัดการดินและธาตุอาหารพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยแบบจำลองการปลูกพืช

จำนวนหน้า 746 หน้า

ผู้แต่ง สหัสชัย คงทน , วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ , ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ,

 

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตนิเวศเกษตรในพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 53-61

ผู้แต่ง กรรณิการ์ หอมยามเย็น ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 137 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University