มลภาวะ

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,316 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,137)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,055)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 172 รายการ    
 

การศึกษาความสามารถการดูดซึมโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินของหญ้าแฝกต่างกลุ่มพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2546

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 66-73

ผู้แต่ง อัจจิมา บัวพริ้ง , ชาลี นาวานุเคราะห์ , พัฒน ทวีโภค , นิตยาพร ตันมณี ,

 

การศึกษาการดูดซับสารพิษและโลหะหนักของหญ้าแฝกบนพื้นที่ผังกลบขยะ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545

ชื่อหนังสือ การศึกษาการดูดซับสารพิษและโลหะหนักของหญ้าแฝกบนพื้นที่ผังกลบขยะ จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนหน้า 425 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , พีระพัฒน์ ชูกำเหนิด ,

 

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของจังหวัดขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545

ชื่อหนังสือ การปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวของจังหวัดขอนแก่น

จำนวนหน้า 425 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , วัชรีย์ ผลเดชสถาพร ,

 

Molecular analysis of hydrocarbon degrading bacteria in Thai soils contaminated with petroleum products

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Supaphol, S. , Panichsakpatana, S. ,

 

Preferential transport of bromacil through Hawaii oxisols

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Ray Chittaranjan ,

 

Transport of aqueous arsenic across and down some surface soils of West Bengal, India

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Mukhopadhyay Dibyendu , Sanyal Saroj, Kumar ,

 

Fate of oxasulfuron in tropical environments using soils monolites in lysimeters

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Lavorenti, A. ,

 

Methods of multivariate statistical analysis in landscape and geochemical research

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Kosheleva Natalja, E. , Kasimov Nikolay, S. , Samonova Olga, A. ,

 

High performance adsorbents synthesized from soils for cleaning our environments: P-adsorbent

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Yanagita, T. , Jiang, Y. , Matsumoto, S. , Wada, H. ,

 

Greenhouse gas emissions and their control at four land-use types on Sumatra island, Indonesia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Ishizuka Shigehiro , Nakajima Yasuhiro , Iswandi Anas , Tsuruta Haruo , Murdiyarso Daniel ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 172 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University