มลภาวะ

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 172 รายการ   
 

อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามชั้นความลึกดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามชั้นความลึกดิน

จำนวนหน้า 397 หน้า

ผู้แต่ง ทิฆัมพร นิลุบล , วภากร ศิริวงศ์ ,

 

พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง นิสา มีแสง , สุกัญญา องควิวิธสุวร ,

 

การเจรจาโลกร้อน จากโคเปนถึงดอร์บัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 21-23

ผู้แต่ง ฆริกา คันธา ,

 

ผลกระทบจากการสะสมของโลหะหนักในดินของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ ผลกระทบจากการสะสมของโลหะหนักในดินของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดสุโขทัย

จำนวนหน้า 363 หน้า

ผู้แต่ง วิวัฒน์ สวยสม ,

 

บทบาทของหญ้าแฝกกับการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 56-59

ผู้แต่ง กมลาภา วัฒนประพัฒน์ ,

 

โลหะหนักในดินปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาที่ดิน

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 417 หน้า 18-24

ผู้แต่ง นภัสสร โน๊ตศิริ , อรอนงค์ โฉมศิริ , ละไม ศรีสวัสดิ์ ,

 

การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร เรื่องย่อ การประชุมวิชาการ ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2548

ชื่อหนังสือ การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

จำนวนหน้า 183 หน้า

ผู้แต่ง ชนะ ศรีสมภาร , พัชรี แสนจันทร์ , วุฒิชัย จันทรสมบัติ ,

 

Phytoremediation techniques for lead contaminated site: Lead uptake and deposition study

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Benjaporn Boonyapookana , Preeda Parkpian , Chongrak Polprasert , Skorn Mongkolsuk , Lee Seung Hwan , Sombun Techapinyawat ,

 

Characteristics of lead (Pb) in contaminated soils and its revoval potential via bench-scale soil washing and soil flushing techniques

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Nukoon Tawinteung , Preeda Parkpian , Skorn Mongkolsuk , Chongrak Polprasert ,

 

การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในดิน น้ำ และพืช จากบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระดับสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในดิน น้ำ และพืช จากบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระดับสารสนเทศภูมิศาสตร์

จำนวนหน้า 614 หน้า

ผู้แต่ง ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , ศุภาพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 172 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University