กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 51 รายการ   
 

งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ชื่อหนังสือ งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า 227 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง

ชื่อหนังสือ ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)

จำนวนหน้า 481 หน้า

ผู้แต่ง ทัศนีย์ คชสีห์ , ปภาศิริ บาร์เนท , อรพินท์ จินตสถาพร , วรมิตร ศิลปชัย , สุรเชษฐ์ จันทร์ประเสริฐ ,

 

เฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ์ ผู้นำการผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพแห่งเมืองสองแคว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาที่ดิน

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 416 หน้า 31-33

ผู้แต่ง มณฑป กรุดเจริญ ,

 

คู่มือผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2552

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การใช้โอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟนในผักกาดขาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2547

ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 177-183

ผู้แต่ง วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , ยงยุทธ ไผ่แก้ว , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ ,

 

การใช้โอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟนในผักกาดขาว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ การใช้โอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟนในผักกาดขาว

จำนวนหน้า 927 หน้า

ผู้แต่ง วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ , บัณฑิต อนุรักษ์ , ยงยุทธ ไผ่แก้ว , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ ,

 

ศักยภาพของเบนทอไนต์ไทยในการฟอกสีน้ำมันถั่วเหลือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545

ชื่อหนังสือ ศักยภาพของเบนทอไนต์ไทยในการฟอกสีน้ำมันถั่วเหลือง

จำนวนหน้า 425 หน้า

ผู้แต่ง ลัดดา มีศุข , มาฆบดี รวยทรัพย์ , พรสวาท วัฒนกูล , ประมวลพงษ์ สินธุเสน , จรัสศรี สำราญ ,

 

การใช้เบนทอไนต์กำจัดสีและความขุ่นในน้ำอ้อยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

ชื่อหนังสือ การใช้เบนทอไนต์กำจัดสีและความขุ่นในน้ำอ้อยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย

จำนวนหน้า 835 หน้า

ผู้แต่ง ลัดดา มีศุข , จรัสศรี สำราญ , พรสวาท วัฒนกูล , ประมวลพงษ์ สินธุเสน ,

 

Effect of sugar-cane green trash management on soil carbon stock and aggregation in Sao Paulo State, Brazil

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง De Luca Edgar Fernando , Campos Dinailson Correa de , Cerri Carlos Clemente , Feller Christian , Barthes Bernard , Eschenbrenner Vincent ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 51 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University