ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,054 รายการ   
 

แนวทางพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ชื่อหนังสือ แนวทางพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน

จำนวนหน้า 227 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ชื่อหนังสือ ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย

จำนวนหน้า 227 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดการดินหลังน้ำท่วม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ชื่อหนังสือ การจัดการดินหลังน้ำท่วม

จำนวนหน้า 227 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 35

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานการสำรวจดินจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 478

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Diagnosis of soil nutrient constraints and recommendations for lime, nitrogen and phosphorus in Thailand

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Tasnee Attanandana , Taweesak Vearasilp , Kukiat Soitong ,

 

NPK fertilizer management for corn: Decision aids and test kits

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Attanandana, T. , Suwannarat, C. , Vearasilp, T. , Kongton, S. , Meesawat, R. , Bunampol, P. , Soitong, K. , Tipanuka, C. , Yost, R.S. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,054 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University