เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ
 

การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 528

ชื่อหนังสือ การสาธิตและทดสอบการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตร ในระบบการปลูกพืชในเขตจัดรูปที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ 1.การทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวระหว่างวิธีการปลูก โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในระบบนาหยอดและการหว่าน ในทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า หน้า 191-204

ผู้แต่ง สุกรี นันตะสุคนธ์ , ชาญชัย โรจนสโรช , สมโภชน์ สำราญ ,

 

การปรับปรุงเตาหุงต้มชีวมวลในครัวเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชน : โครงการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (ปี 2527-2529)

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงเตาหุงต้มชีวมวลในครัวเรือน

จำนวนหน้า หน้า 97-107

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Equipment and software for improved estimation of soil acidity

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 415 หน้า

ผู้แต่ง Czinkota, Imre , Filep, Gyorgy , Rekasi, Mark , Czanik, Peter ,

 

Dry soil tillage tines RS8 and IR12: Two efficient tools for zai technique mechanisation in the Sahel

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 1208 หน้า

ผู้แต่ง Barro Albert , Zougmore Robert , Taonda, S. Jean Baptiste , Zigani-Ouedraogo Patricia ,

 

Role of ditches on water exchanges between two shallow groundwaters in an agricultural catchment

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 362 หน้า

ผู้แต่ง Marofi Safar , Moussa Roger , Voltz Marc ,

 

การพัฒนาแหล่งน้ำบนลำกว้าง-กุดกุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต

ชื่อหนังสือ การพัฒนาแหล่งน้ำบนลำกว้าง-กุดกุง

จำนวนหน้า 316 หน้า

ผู้แต่ง ฉลอง เกิดพิทักษ์ ,

 

การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

จำนวนหน้า 551 หน้า

ผู้แต่ง ประภัสสร์ จินดาพล , วรรณะ ขาวสุทธิ์ , ประยูร ศรีวัลลภ , สมชาย อินทโสตถิ , รุ่งกานต์ กฤษณามระ , อรุณ พงษ์กาญจนะ , รัตนา จินดาพล , กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล , พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช , จิตต์ปรีชา จักรพันธุ์ , สถาพร ใจอารีย์ ,

 

ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

ชื่อหนังสือ ศึกษาอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ทำการเกษตรที่ไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จำนวนหน้า 271 หน้า

ผู้แต่ง อุทัย สมโสภณ , นิคม ตัณฑวิรุฬห์ , วิเชียร เหมทานนท์ , วินิจ สังขไพฑูรย์ , พิศมัย เชาวนะกิจ , ไพบูลย์ ศรีศกุน , พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช , ประภัสสร์ จินดาพล , ประยูร ศรีวัลลภ ,

 

ชุดระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2535

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 175-178

ผู้แต่ง สุธน กีรตวัฒนา ,

 

ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอนในงานพัฒนาที่ดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2527

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 ผลงานวิจัยการใช้พลังงานปรมาณูในกิจการเกษตร

ชื่อหนังสือ ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้นโดยนิวตรอนในงานพัฒนาที่ดิน

จำนวนหน้า หน้า 168-181

ผู้แต่ง ดรุณี ชัยโรจน์ , ณรงค์ ชินบุตร , ประทุม เจริญพงศ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University