สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 

ผลของการใช้มูลไก่ร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมเกษตรต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ ผลของการใช้มูลไก่ร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมเกษตรต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและคุณภาพปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , มงคล ต๊ะอุ่น ,

 

หญ้าแฝก: อาหารหยาบสำหรับโค-และกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อหนังสือ หญ้าแฝก: อาหารหยาบสำหรับโค-และกระบือ

จำนวนหน้า 636 หน้า

ผู้แต่ง ทองสุข เจตนา , สังวร อยู่สว่าง , ศิริมา ทองรวย , เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู , วรรณวิภา สุทธิไกร , ราตรี จินตนา , จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ , สุริยา กิจสำเร็จ , รัญจวน เฮงตระกูล , นิราศ ตั้งธรรมนิยม , สรรเพชญ โสภณ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University