การทำป่าไม้

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 38 รายการ    
 

Soil nutrient status and root intensity in plantations of exotic tree species on highland soils in northern Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Poolsiri Roongreang , Glatzel Gerhard , Sieghardt Monika , Bunvong Thaiutsa ,

 

Restoration of degraded outwash soils under red pine plantations

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง McPherson, T.S. , Timmer, V.R. ,

 

Spatial variability and isotopic studies of the prairie-forest transition in Louisana

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Bekele Asfaw , Hudnall Wayne, H. , Tiarks Allan ,

 

Evaluation of site quality index for teak plantation in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง Sakurai Katsutoshi , Yamada Yuhki , Thepparit Tulaphitak , Kriengsak Junthotai , Chongrak Wacharintarat , Sakhan Teejuntuk , Pongsak Sahunalu ,

 

Development of soil chemistry and element cycles at afforested post-mining sites

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 362 หน้า

ผู้แต่ง Schaaf Wolfgang ,

 

Impact of forest plantations on soil functions in the biosphere: Case studies in South Africa

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 1959 หน้า

ผู้แต่ง Rozanov Andrei , Fey Martin ,

 

ธาตุอาหารป่าไม้กับการปลูกสร้างสวนป่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ดินและน้ำของประเทศไทยในอนาคต

ชื่อหนังสือ ธาตุอาหารป่าไม้กับการปลูกสร้างสวนป่า

จำนวนหน้า 316 หน้า

ผู้แต่ง วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ ,

 

Nutrient status and microbial activities in a tropical seasonal forest in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2540

ผู้แต่ง Kazuhiro Ishizuka , Masamichi Takahashi , Tadashi Sakata , Vanlada Sunanatapongsuk , Pitayakon Limtong ,

 

ผลของการปลูกสวนป่าต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

ชื่อหนังสือ ผลของการปลูกสวนป่าต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

จำนวนหน้า 271 หน้า

ผู้แต่ง นฤมล จันทวัชรากร , ณรงค์ ชินบุตร , อภิรดี อิ่มเอิบ , ประเทือง ตรีเพชร ,

 

อิทธิพลของการทำสวนสักในระบบวนเกษตรที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูสภาพทางอุทกวิทยา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2535-2536

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการทำสวนสักในระบบวนเกษตรที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูสภาพทางอุทกวิทยา

จำนวนหน้า 271 หน้า

ผู้แต่ง กฤษณะ เวชพร , สมชาย อินทโสตถิ , พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช ,

แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 38 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University