การอารักขาพืช

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 68 รายการ   
 

โรคพืชในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

ชื่อหนังสือ โรคพืชในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า หน้า 185-190

ผู้แต่ง ดวงใจ ชูปัญญา ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาดินเค็มที่ทำแบบหว่านน้ำตม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2528

ชื่อหนังสือ การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาดินเค็มที่ทำแบบหว่านน้ำตม

จำนวนหน้า หน้า 174-184

ผู้แต่ง ยูซุป ชัยมานิต , ไชยยศ สุพัฒนกุล , สมชาย ชมวิลัย ,

 

ความเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง ความรู้เรื่องดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหนังสือ ความเค็มกับการเจริญเติบโตของพืช

จำนวนหน้า หน้า 18-28

ผู้แต่ง เล็ก มอญเจริญ ,

 

พืชทนเค็ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง ความรู้เรื่องดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหนังสือ พืชทนเค็ม

จำนวนหน้า หน้า 71-74

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช: หญ้าคา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานวิชาการประจำปี 2524 กองบริรักษ์ที่ดิน

ชื่อหนังสือ ศึกษาอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนเพื่อปราบวัชพืช: หญ้าคา

จำนวนหน้า หน้า 201-207

ผู้แต่ง ศักดา สุขวิบูลย์ , สุขจิตต์ มีกังวาล , ประพัฒน์ พวงวรินทร์ ,

 

แคลเซียม: ธาตุอาหารสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ แคลเซียม: ธาตุอาหารสำคัญในการผลิตผลไม้คุณภาพ

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง สุมิตรา ภู่วโรดม , นุจรี บุญแปลง ,

 

ธัญพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตสปอร์ของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อหนังสือ ธัญพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตสปอร์ของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

จำนวนหน้า 120 หน้า

ผู้แต่ง ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , นิภา แถนสีแสง , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , จันทิมา จันทนพิมพ์ , กรวิภา พงษ์อนันต์ , วิไลพร สิริมังครารัตน์ ,

 

Identification and characterization of halophilic, endophytic fungi from Acacia ampliceps

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร Thai Journal of Agricultural Science

ปีที่ (Vol.) 46 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 149-156

ผู้แต่ง S. Piriyaprin , L. Manoch , C. Chamswarng , O. Piasai , V. Sunantapongsuk , A. Somrang , A. Kijjoa , H. Urairong ,

 

จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 47-55

ผู้แต่ง ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , เสาวลักษณ์ วงค์เทียนหลาย ,

 

สมุนไพรกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาที่ดิน

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 417 หน้า 42-45

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 68 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University