การบริหาร และการออกกฏหมาย

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ
 

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2551

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Report on the activities of the IUSS working group: International actions on sustainable use of soil

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 1959 หน้า

ผู้แต่ง Meyer Konrad, H. ,

 

กฎหมายพัฒนาที่ดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2536

ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาที่ดิน

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 336 หน้า 67-82

ผู้แต่ง อัญเชิญ เพ็ญมณี ,

 

บทบาทของสถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2535

ชื่อเอกสาร สิ่งแวดล้อม 35 : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ บทบาทของสถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ

จำนวนหน้า 784 หน้า

ผู้แต่ง จุฑา กฤษณามระ ,

 

กฎหมายและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2532

ชื่อเอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหนังสือ กฎหมายและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 489-510

ผู้แต่ง อัญเชิญ เพ็ญมณี ,

 

รวมกฎหมายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 4)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2527

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ของประเทศญี่ปุ่น)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2524

ชื่อเอกสาร กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

ชื่อหนังสือ กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ของประเทศญี่ปุ่น)

จำนวนหน้า หน้า 1: 1-63

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน 1970 รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2524

ชื่อเอกสาร กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ที่ดินของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

ชื่อหนังสือ พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ที่ดิน 1970 รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

จำนวนหน้า หน้า 2: 1-10

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รวมกฎหมายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2523

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University