การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 45 รายการ   
 

ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

ชื่อหนังสือ ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหน้า 397 หน้า

ผู้แต่ง ศุภธิดา อ่ำทอง , แทนไท กล่อมจินดา , ปวีณ์นุช ปวงวงค์คำ ,

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง อภิชาต จงสกุล , ,

 

เรื่องเล่าเขาหินซ้อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ เรื่องเล่าเขาหินซ้อน

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ หงษ์โต , ,

 

แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง สิมา โมรากุล , ,

 

เกิดศูนย์พิกุลทอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร องค์ความรู้สู่ปีดินสากล 2558

ชื่อหนังสือ เกิดศูนย์พิกุลทอง

จำนวนหน้า 172 หน้า

ผู้แต่ง ชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ , ,

 

การให้บริการภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 25 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 32-37

ผู้แต่ง ราชวัลย์ กันภัย ,

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารพัฒนาที่ดิน

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 417 หน้า 57-58

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2551: พื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ดี ชีวีมีสุข

ชื่อหนังสือ การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม

จำนวนหน้า 117 หน้า

ผู้แต่ง สุธารา ยินดีรส ,

 

การจัดทำฐานข้อมูลแปลผลวิเคราะห์พืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร กำหนดการประชุมและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การจัดทำฐานข้อมูลแปลผลวิเคราะห์พืช

จำนวนหน้า 264 หน้า

ผู้แต่ง นันทนา ชื่นอิ่ม , นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ , นพมณี สุวรรณัง , พัชรี แสนจันทร์ , ไพลิน เหล็กคง , วรางคณา สระบัว , ศิริวัลย์ บุญสุข , สมศักดิ์ มณีพงศ์ , สรวงธิดา ลิปิมงคล , สุวรรณีย์ ภูธรธราช ,

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ชื่อหนังสือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนหน้า 651 หน้า

ผู้แต่ง นันทกา แสงจันทร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 45 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University