ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

ครูสมหมาย หนูแดง กับเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2549

ชื่อเอกสาร นิทรรศการงานวิจัย บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2549

ชื่อหนังสือ ครูสมหมาย หนูแดง กับเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง สาวิตรี รังสิภัทร์ , พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ , นันทกา แสงจันทร์ , กฤษณะ ภานุวาส ,

 

Soil science and plant nutrition development in Lithuania

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Motuzas Algirdas , Vaisvalavicius Ramantas , Vaicys Mecislovas ,

 

History of perceiving the soil in the Amazon basin

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 360 หน้า

ผู้แต่ง Winklerprins Antoinette, M.G.A. ,

 

Soils as archive of nature and culture history of the city of Saarbrucken, Germany

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 362 หน้า

ผู้แต่ง Fetzer Karl Dieter , Drescher-Larres Katja , Weyrich Joachim ,

 

คอนเซอร์เวชั่นทัวร์: เกร็ดกระบี่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2541

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 41-45, 47-50

ผู้แต่ง ปรีชา วทัญญู ,

 

การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีภาพคณิต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2541

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีภาพคณิต

จำนวนหน้า 394 หน้า

ผู้แต่ง วไลพร ทับสวัสดิ์ ,

 

การผลิตแผนที่อัตโนมัติโดยใช้กล้องประมวลผลรวม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2541

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ การผลิตแผนที่อัตโนมัติโดยใช้กล้องประมวลผลรวม

จำนวนหน้า 394 หน้า

ผู้แต่ง นฤมล ชมแสง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University