เกษตรทั่วไป

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ
 

ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการและผลกระทบของการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ชื่อหนังสือ ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จำนวนหน้า 342 หน้า

ผู้แต่ง เกษมสุข ศรีแย้ม , ดิเรก ฉิมชนะ , ทนนท์ รัตนรวมการ , ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต , นภาพร ฉิมแก้ว , วิชัย โอภานุกูล , ไตรทศ ขำสุวรรณ , สรยุทธ ทรงสุหมัด , สุรสิทธิ์ พ่อค้า ,

 

Sustainability and effectiveness of conservation farming village (CFV) as a technology transfer modality under the ASIALAND project in the Philippines

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

จำนวนหน้า 84 หน้า

ผู้แต่ง Manzanilla, Digna O. , Malicsi, Lorna C. , Paga, Esteban, P. , Georgina, J. , Bordado, J. ,

 

Correlation of indigenous and scientific soil classes: An example from Nigeria

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 429 หน้า

ผู้แต่ง Braimoh Ademola ,

 

Innovations in the use of isotopes of sulfur in soil/plant/water/animal studies

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

จำนวนหน้า 362 หน้า

ผู้แต่ง Blair Graeme , Muraoka Takashi , Till Ray ,

 

ข้อควรระวังในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2542

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 53-66

ผู้แต่ง เรวัต จิระสถาวร ,

 

การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงมวลชนยังเป็นปัญหาที่วิกฤตของโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2537

ชื่อวารสาร วารสารดินและปุ๋ย

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 279-291

ผู้แต่ง พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University