เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ   
 

การเลี้ยงปลากระพงขาว โดยการใช้สารเร่ง พด. (ของกรมพัฒนาที่ดิน)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร สื่อเพื่อการศึกษา ชุดที่ 102

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลากระพงขาว โดยการใช้สารเร่ง พด. (ของกรมพัฒนาที่ดิน)

ผู้แต่ง วิจิตร ตั้งมั่น , ถาวร จิระโสภณรักษ์ , ไพโรจน์ ประสิทธินอก , สมพงษ์ อ้นมณี , อนุสรณ์ หว่านณรงค์ , เกษม สามเรือนทอง , พนม เกิดแสง ,

 

คู่มือการพัฒนาที่ดิน สำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University