ผลงานวิจัย

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,039 รายการ   
 

การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุนันทา กิ่งไพบูลย์ , เริงศักดิ์ กตเวทิน , อนันต์ พลธานี , สมศักดิ์ สุขจันทร์ ,

 

Diagnosis of soil nutrient constraints and recommendations for lime, nitrogen and phosphorus in Thailand

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Tasnee Attanandana , Taweesak Vearasilp , Kukiat Soitong ,

 

NPK fertilizer management for corn: Decision aids and test kits

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Attanandana, T. , Suwannarat, C. , Vearasilp, T. , Kongton, S. , Meesawat, R. , Bunampol, P. , Soitong, K. , Tipanuka, C. , Yost, R.S. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,039 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University