บทความในวารสาร

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (45)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (563)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,135)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,054)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (172)

   ระเบียบวิธีวิจัย (137)

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 4,313 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 440 รายการ   
 

การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใช้ตัวชี้วัด Land degradation neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 16-28

ผู้แต่ง ศศิรินทร์ ศรีสมเขียว , สมจิตต์ เลิศดิษยวรรณ , พิทยากร ลิ่มทอง ,

 

ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ป่าสำหรับประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 42-60

ผู้แต่ง ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ,

 

การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่เกิดจากกระบวนการมิเนอรัลไลเซชันและอินทรียวัตถุที่ปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 33-44

ผู้แต่ง สุทธิ์เดชา ขุนทอง , ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข , สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 440 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University