ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (47)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (566)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,147)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,070)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (175)

   ระเบียบวิธีวิจัย (138)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของดินพีท

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , เบญจพร ชาครานนท์

ปีพิมพ์   2536

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

ผู้แต่ง ชุมพล คนศิลป์ , วิทูร ชินพันธุ์ , วิชัย สุวรรณเกิด , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

  ผลงานล่าสุด

บทบาทของถ่านชีวภาพต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตรกรรม

ผู้แต่ง ประภา ธารเนตร , พันทิภา โพธิ์พันธุ์ , กชกร หล้าพรหม , ...

ปีพิมพ์   2565

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย

ผู้แต่ง พีรณัฐ รวยบุญส่ง , ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย , ชัยสิทธิ์ ทองจู , ...

ปีพิมพ์   2565

สมบัติและองค์ประกอบเชิงแร่ของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง รมิดา ขันตรีกรม , สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , ศุภิฌา ธนะจิตต์ , ...

ปีพิมพ์   2563

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University