ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (8)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (47)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (10)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (566)

   พืชศาสตร์และการผลิต (1,146)

   การอารักขาพืช (68)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

   การทำป่าไม้ (38)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (5)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (10)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,069)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (51)

   โภชนาการของมนุษย์ (0)

   มลภาวะ (174)

   ระเบียบวิธีวิจัย (138)

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของดินพีท

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , เบญจพร ชาครานนท์

ปีพิมพ์   2536

พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

ผู้แต่ง ชุมพล คนศิลป์ , วิทูร ชินพันธุ์ , วิชัย สุวรรณเกิด , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

ผู้แต่ง อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ , สมพร ผาตินาวิน

ปีพิมพ์   2554

  ผลงานล่าสุด

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอะโวคาโดโดยการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาในพื้นที่ดินกรดภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ , กำชัย กาญจนธนเศรษฐ , ปราโมทย์ แย้มคลี่ , ...

ปีพิมพ์   2564

สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง อรรณพ พุทธโส , กรวรรณ อาจเลิศ , ธนกฤต ผลเกลี้ยง , ...

ปีพิมพ์   2564

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University