ฤา กระท่อมจะเป็นพืชความหวังใหม่

รายละเอียด

 • ฤา กระท่อมจะเป็นพืชความหวังใหม่

 • 2564

 •   ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
    กัญตนา หลอดทองหลาง
    จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
    กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
    วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
    อนุสรณ์ เชื้อสามารถ
    ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
    สุภาพร เส็งสมาน
    สุปานี ณ สงขลา

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • พ.ย. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 11 หน้า 55-80

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • กระท่อม;การปลูก;ระยะปลูก;การดูแลรักษา;การเขตกรรม;ปัจจัยสภาพแวดล้อม;พันธุ์;การขยายพันธุ์;ต้นกล้า;ลักษณะทั่วไป;น้ำพุโมเดล;กฎหมาย;การขับเคลื่อน;พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ;เครือข่ายวิชาการ;การตลาด;การเพิ่มมูลค่า;งานวิจัย;การใช้ประโยชน์;ตำรับยาแผนไทย;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;ชนิด;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;เภสัชศาสตร์;อัลคาลอยด์;การแปรรูป

 • TAB000125652420

 • [1] ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
  [2] กัญตนา หลอดทองหลาง
  [3] จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์)
  [4] กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [5] วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [6] อนุสรณ์ เชื้อสามารถ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [7] ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร)
  [8] สุภาพร เส็งสมาน
  [9] สุปานี ณ สงขลา

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University