บรรยายในการประชุมคณะทำงานศึกษาแก้ไขปัญหา การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา

รายละเอียด

 • บรรยายในการประชุมคณะทำงานศึกษาแก้ไขปัญหา การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา

 • 2564

 •   มนตรี ค้ำชู

 • หนังสือ

 • [ม.ป.ท.]

 • 18 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • F01-การผลิตพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • กัญชา;พืชสมุนไพร;ระบบการปลูกพืช;การปลูกพืชกลางแจ้ง;การปลูกระบบปิด;โรงเรือนเพาะปลูก;วิธีการเพาะปลูก;การเขตกรรม;การให้น้ำ;มาตรฐานการเกษตร;การควบคุมคุณภาพ;คุณภาพของผลผลิต;องค์ประกอบทางเคมี;การรักษาโรค;พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;พระราชกรณียกิจ;หลักการทรงงาน

 • Cannabis;Cannabidaceae;Cannabaceae;Drug plants;Outdoor cultivation;Cropping systems;Semi-outdoor cultivation;Indoor cultivation;Plant factory;Cultural methods;Soil treatment;Overhead irrigation;Quality controls;Chemical composition;Cannabinoid;Terpenes;Health foods;Disease treatment;King Rama IX;Royal duties

 • KUC0025650001

 • [1] มนตรี ค้ำชู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 • [1] Montri Khamchoo (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University