การตอบสนองต่อแสงของใบมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ภายใต้ความเข้มข้น O2 ระดับปกติและระดับต่ำ ร่วมกับความเข้มข้น CO2 3 ระดับ

รายละเอียด

 • การตอบสนองต่อแสงของใบมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ภายใต้ความเข้มข้น O2 ระดับปกติและระดับต่ำ ร่วมกับความเข้มข้น CO2 3 ระดับ

 • Leaf light response of cassava cv. Huay Bong 60 under normal and Low O2 in combination with 3 CO2 concentrations

 • 2563

 •   พรชัย ไพบูลย์
    สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการเกษตร

 • Thai Agricultural Research Journal

 • ก.ย.-ธ.ค. 2563

 • ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 หน้า 267-276

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch/article/view/245270/170085

 • ไทย

 • F61-ธาตุอาหาร

 • มันสำปะหลัง;การสังเคราะห์แสงแบบ C3;อัตราสังเคราะห์แสงรวมสูงสุด;ความเข้มแสงอิ่มตัว;อัตราหายใจเชิงแสง;พันธุ์ห้วยบง 60;การตอบสนองต่อแสง;ออกซิเจน;คาร์บอนไดออกไซด์;ความเข้มข้น

 • TAB000125650679

 • [1] พรชัย ไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
  [2] สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

 • [1] Pornchai Paiboon (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Center for Agricultural Biotechnology)
  [2] Suntaree Yingjajaval (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Center for Agricultural Biotechnology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University