ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาดอกและเรณูพืชอาหารผึ้งและชันโรงในสวนผลไม้พื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

 • ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาดอกและเรณูพืชอาหารผึ้งและชันโรงในสวนผลไม้พื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 • Diversity and morphology of flower and pollen of bee and stingless bee honey plants in the orchard of Ban Ang-Ed official community forest project (The Chaipattana Foundation) Khlung district, Chanthaburi province

 • 2563

 •   เบญจวรรณ ชิวปรีชา
    รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์
    ชัยมงคล คงภักดี

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการเกษตร

 • Thai Agricultural Research Journal

 • ก.ย.-ธ.ค. 2563

 • ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 หน้า 241-255

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch/article/view/243136/170083

 • ไทย

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • พืชอาหาร;ผึ้ง;ชันโรง;พาหะถ่ายเรณู;ความหลากหลาย;เรณู;ดอก;สัณฐานวิทยา;สวนผลไม้;ป่าชุมชน;จ.จันทบุรี อ.ขลุง

 • TAB000125650677

 • [1] เบญจวรรณ ชิวปรีชา (มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [2] รุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [3] ชัยมงคล คงภักดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)

 • [1] Benchawon Chiwapreecha (Burapha University, Chon Buri (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [2] Rungwit Chijirawong (Burapha University, Chon Buri (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [3] Chaimongkol Kongpakdee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University