มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียด

 • มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

 • 2564

 •   ยงยุทธ โอสถสภา

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ม.ค. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 หน้า 164-167

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • F04-ปุ๋ย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ปุ๋ยอินทรีย์;พระราชบัญญัติปุ๋ย;มาตรฐาน;คุณภาพ;คุณสมบัติ;การขึ้นทะเบียน;การควบคุมคุณภาพ;ปุ๋ยอินทรีย์เหลว;ปุ๋ยอินทรีย์ปลอม;อินทรียวัตถุรับรอง;คาร์บอน;ไนโตรเจน;สารพิษ;ฉลากปุ๋ยอินทรีย์

 • TAB000125642854

 • [1] ยงยุทธ โอสถสภา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University