ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ

รายละเอียด

 • ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ

 • 2563

 •   ยงยุทธ โอสถสภา

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ธ.ค. 2563

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 12 หน้า 172-175

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • F04-ปุ๋ย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ;กฎหมาย;พระราชบัญญัติปุ๋ย;คุณภาพ;การเสื่อมคุณภาพ;ธาตุอาหาร;สมบัติทางกายภาพ;ขนาดเม็ดปุ๋ย;ปัจจัยสภาพแวดล้อม;ปุ๋ยเคมีปลอม;ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน;การขาย;การขออนุญาต;ผู้รับใบอนุญาต

 • TAB000125642824

 • [1] ยงยุทธ โอสถสภา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University