ปุ๋ยเคมีมาตรฐานและมาตรฐานปุ๋ยเคมี

รายละเอียด

 • ปุ๋ยเคมีมาตรฐานและมาตรฐานปุ๋ยเคมี

 • 2563

 •   ยงยุทธ โอสถสภา

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ต.ค. 2563

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 10 หน้า 165-169

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • F04-ปุ๋ย

 • ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน;ปุ๋ยเชิงเดี่ยว;กฎหมาย;พระราชบัญญัติปุ๋ย;สูตรเคมี;ปริมาณธาตุอาหาร;การบรรจุ;คุณภาพ;เกณฑ์คลาดเคลื่อน

 • TAB000125641752

 • [1] ยงยุทธ โอสถสภา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University