84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ จากนา สู่นานาชาติ

รายละเอียด

 • 84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ จากนา สู่นานาชาติ

 • Sutat Sriwatanapongse

 • 2563

 •   สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

 • กรุงเทพฯ

 • 99 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • D50-กฎหมาย

 • สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์;ชีวประวัติ;ประวัติการทำงาน;ผลงานวิจัย;ข้าวโพด;การปรับปรุงพันธุ์พืช;การผลิตเมล็ดพันธุ์;พันธุศาสตร์;เทคโนโลยีชีวภาพ;ความหลากหลายทางชีวภาพ;กฎหมาย;อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ;ทรัพย์สินทางปัญญา;งานวันเกษตรแห่งชาติ

 • Sutat Sriwatanapongse;Biographical;Research;Corn;Plant breeding;Seed production;Genetics;Biotechnology;Biodiversity;Law;Biological weapons convention;Intellectual property

 • KUC0025640013,20200043

 • [1] สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

 • [1] Sutat Sriwatanapongse (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University