เกร็ดแมลงประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม

รายละเอียด

 • เกร็ดแมลงประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม

 • Anecdotes on historical insect of Siam

 • ไม่ระบุ

 •   บรรพต ณ ป้อมเพชร

 • หนังสือ

 • [ม.ป.ท.]

 • 14 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • L60-อนุกรมวิธานสัตว์

 • แมลง;ประวัติศาสตร์;ชื่อวิทยาศาสตร์;อนุกรมวิธาน;ประเทศไทย

 • Insect;History;Scientific name;Taxonomy;Thailand

 • KUC0025640003

 • [1] บรรพต ณ ป้อมเพชร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University