การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

รายละเอียด

 • การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

 • Thailand trade in aquatic fauna listed in CITES

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

 • Proceedings of 58th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics

 • 2563

 •   วริศรา ผโลดม
    ศิริสุดา จำนงทรง
    อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-278-562-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58

 • กรุงเทพฯ

 • 5-7 ก.พ. 2563

 • กรุงเทพฯ

 • 757 หน้า

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • M01-การประมง/การเพาะเลี้ยง

 • สัตว์ป่า;สัตวชาติ;พืชป่า;การค้าระหว่างประเทศ;กฎหมาย;ข้อตกลงทางการค้า;ข้อมูลทางสถิติ;ประเทศไทย;พืชน้ำ;สัตว์น้ำ;

 • Wild animals;Fauna;Wild plants;International trade;Law;Trade agreements;Statistical data;Thailand;Aquatic plants;Aquatic animals;

 • สัตว์น้ำ;การค้า;อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ;อนุสัญญาไซเตส;สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์;พืชป่าใกล้สูญพันธุ์;กฏหมาย;ระเบียบข้อบังคับ;ประเทศไทย

 • Aquatic fauna;CITES;Trade;Thailand

 • KC5804004

 • [1] วริศรา ผโลดม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง)
  [2] ศิริสุดา จำนงทรง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง)
  [3] อุไรรัฒท์ เนตรหาญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาการจัดการประมง)

 • [1] Varisara Palodom (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Fisheries. Department of Fisheries Management)
  [2] Sirisuda Jumnongsong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Fisheries. Department of Fisheries Management)
  [3] Urairathr Nedtharnn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Fisheries. Department of Fisheries Management)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University