รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

รายละเอียด

 • รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405)

 • Homestead act, 1862

 • สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล: อเมริกา เล่ม 4 อักษร H-I ฉบับราชบัณฑิตยสภา

 • 2562

 •   กุลวดี มกราภิรมย์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-389-102-0

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 • กรุงเทพฯ

 • 400 หน้า

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E50-ชนบท

 • E11-ที่ดิน

 • รัฐบัญญัติการตั้งถิ่นฐาน;ประวัติศาสตร์;เอบราแฮม ลิงคอล์น;กฎหมาย;การตั้งถิ่นฐาน;การถือครองที่ดิน;การครอบครองที่ดิน;กรรมสิทธิ์ที่ดิน;ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Homestead act;History;Abraham Lincoln;Law;Settlement;Habitation;Land tenure;Landowners;Land ownership;Land rights;Right of access;United States of America

 • KUC0025630523

 • [1] กุลวดี มกราภิรมย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University