กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

รายละเอียด

 • กฎหมายไทยเกี่ยวกับโคเนื้อ

 • อนุสรณ์งาน วันโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครบรอบ 10 ปี ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

 • ไม่ระบุ

 •   วัฒนา มงคลนาวิน

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

 • นครปฐม

 • 173 หน้า

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • วัวเนื้อ;โคเนื้อ;เกษตรกร;กฎหมาย;กฎระเบียบ;การเคลื่อนย้ายสัตว์;พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์;พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์;ตลาดนัดโค-กระบือ;ตั๋วรูปพรรณ;บัญชีลูกคอก;ประเทศไทย

 • Beef cattle;Farmers;Laws;Regulations;Animal transport;Animal epidemics;Animal slaughtering;Cattle market;Thailand

 • KUC00004778

 • [1] วัฒนา มงคลนาวิน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University