สามทศวรรษแห่งการพัฒนาวัวเนื้อในประเทศไทย

รายละเอียด

 • สามทศวรรษแห่งการพัฒนาวัวเนื้อในประเทศไทย

 • อนุสรณ์งาน วันโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และครบรอบ 10 ปี ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรฯ

 • ไม่ระบุ

 •   จรัญ จันทลักขณา

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

 • นครปฐม

 • 173 หน้า

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • วัวเนื้อ;โคเนื้อ;ประวัติศาสตร์;การนำเข้าพันธุ์;การเลี้ยงโค;การให้อาหาร;พืชอาหารสัตว์;การผลิตสัตว์;คุณภาพผลผลิต;การตลาด;ประเทศไทย

 • Beef cattle;History;Cattle raising;Animal feeding;Forage;Animal production;Quality;Marketing;Thailand

 • KUC00004777

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University