กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์

รายละเอียด

 • กฎหมายและกฎข้อบังคับทางวิชาชีพสัตวแพทย์

 • Law and regulation in veterinary profession

 • 2561

 •   เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

 • หนังสือ

 • 978-616-278-445-3

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 192 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สัตวแพทย์;การประกอบวิชาชีพ;กฎหมาย;กฎข้อบังคับ;สถานพยาบาลสัตว์;โรคระบาดสัตว์;ยาสัตว์;สวัสดิภาพสัตว์;การฆ่าสัตว์

 • Veterinarian;Occupations;Law;Regulation;Animal health clinic;Animal epidemic;Animal medicine;Animal welfare;Slaughter

 • KUC00004506

 • [1] เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University