คุณน้ำนม สำคัญไฉน

รายละเอียด

 • คุณน้ำนม สำคัญไฉน

 • ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: งานนิทรรศการด้านวิจัย "บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0" งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

 • ไม่ระบุ

 •   ศศิธร นาคทอง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

 • นครปฐม

 • 107 หน้า

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • นมแพะ;มาตรฐานน้ำนมดิบ;คุณภาพน้ำนม;คุณภาพการผลิต;สุขลักษณะของนม;การเพิ่มมูลค่า;ความปลอดภัยทางอาหาร

 • Goat milk;Milk products;Food standards;Milk quality;Processing quality;Food safety;Dairy hygiene

 • KUC00004208

 • [1] ศศิธร นาคทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University