การขยายพันธุ์กุหลาบด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด

 • การขยายพันธุ์กุหลาบด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

 • ไม่ระบุ

 •   ยุพา มงคลสุข

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางบางเขน

 • กรุงเทพฯ

 • 13 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • Rosaceae;ประวัติศาสตร์;แหล่งกำเนิด;การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์;

 • Rosaceae;History;Provenance;Geographical distribution;

 • กุหลาบมอญ;ประวัติศาสตร์;ถิ่นกำเนิด

 • Rose;Damask rose;Rosa damascena;Historical aspects;Geographical origin

 • KUC00003968

 • [1] ยุพา มงคลสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางบางเขน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University