10 คำถามกับแมลงกินได้

รายละเอียด

 • 10 คำถามกับแมลงกินได้

 • ไม่ระบุ

 •   สุรเชษฐ จามรมาน

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฎวิทยา

 • กรุงเทพฯ

 • 3 หน้า

 • S01-โภชนศาสตร์

 • แมลงที่เป็นประโยชน์;ด้วงกุ๊ดจี่;หนอนไหม;การบริโภคอาหาร;คุณค่าทางโภชนาการ;

 • Useful insects;Dung beetles;Silkworms;Food consumption;Nutritive value;

 • แมลง;แมลงพื้นบ้าน;ชนิด;การกินแมลง;พฤติกรรมการบริโภค;การเลี้ยงแมลง;การค้า;คุณค่าทางอาหาร

 • Insect;Eating;Consumption;Trade;Nutritional value

 • KUC00003966

 • [1] สุรเชษฐ จามรมาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฎวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University