เสริมลาภ วสุวัต ชีวิต งาน และความคิดของนักวิชาการแท้: ปรมาจารย์เรื่องบัวและผู้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อปลูกยางพาราในภาคอีสาน

รายละเอียด

 • เสริมลาภ วสุวัต ชีวิต งาน และความคิดของนักวิชาการแท้: ปรมาจารย์เรื่องบัวและผู้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อปลูกยางพาราในภาคอีสาน

 • ไม่ระบุ

 •   แสงจันทร์ กาญจนขุนดี

 • หนังสือ

 • 978 616 321 309 9

 • มูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • กรุงเทพฯ

 • 56 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • ประวัติบุคคล;การวิจัย;พืชให้น้ำยาง;Nelumbo nucifera;พืชน้ำประดับ;การปรับปรุงพันธุ์พืช;

 • Biographies;Research;Rubber crops;Nelumbo nucifera;Aquatic ornamental plants;Plant breeding;

 • เสริมลาภ วสุวัต;ประวัติ;งานวิจัย;ยางพารา;บัวประดับ;การปรับปรุงพันธุ์

 • History;Research;Rubber tree;Lotus;Plant breeding

 • KUC00003348

 • [1] แสงจันทร์ กาญจนขุนดี

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University