คู่มือปฏิบัติการหลักการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม

รายละเอียด

 • คู่มือปฏิบัติการหลักการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม

 • Satellite imagery interpretation laboratory

 • ไม่ระบุ

 •   ประสงค์ สงวนธรรม

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้

 • กรุงเทพฯ

 • 170 หน้า

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • ดาวเทียม;การประมวลสารสนเทศ;การสำรวจ;ทรัพยากรธรรมชาติ;การใช้;แผนพัฒนา;โครงการพัฒนา;

 • Satellites;Information processing;Surveying;Natural resources;Uses;Development plans;Development projects;

 • ภาพถ่าย;ดาวเทียม;หลักการ;การแปล;การวิเคราะห์;ข้อมูล;การสำรวจ;ทรัพยากรธรรมชาติ;การใช้ประโยชน์;การพัฒนา

 • Photos;Satellites;Principles;Translation;Analysis;Information;Survey;Natural resources;Utilization; Development        

 • KRBKNA05S0000052,FOR-K-00059

 • [1] ประสงค์ สงวนธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University