อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้: เอกสารการสอนวิชา 01311521 กฎหมายและอนุสัญญาด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้: เอกสารการสอนวิชา 01311521 กฎหมายและอนุสัญญาด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 • International conventions and agreements concerning forest resources

 • ไม่ระบุ

 •   อุทิศ กุฏอินทร์

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 386 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • กฎหมาย;การอนุรักษ์ทรัพยากร;การจัดการ;ทรัพยากรป่าไม้;สภาพแวดล้อม;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ป่าปกป้อง;มรดกทางวัฒนธรรม;ทรัพยากรธรรมชาติ;

 • Law;Resource conservation;Management;Forest resources;Environment;Biodiversity;Protective forests;Cultural heritage;Natural resources;

 • กฎหมาย;อนุสัญญา;การบริหาร;ทรัพยากรป่าไม้;สิ่งแวดล้อม;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การคุ้มครอง;มรดกโลกทางวัฒนธรรม;ธรรมชาติ

 • Law;Convention;Management;Forest resources;Environment;Biodiversity;Protection;World heritage cultural;Natural

 • KRBKNA05S0000039,FOR-K-00043

 • [1] อุทิศ กุฏอินทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University