อุทยานมนุษยศาสตร์ และไม้โบราณในประเทศไทย

รายละเอียด

 • อุทยานมนุษยศาสตร์ และไม้โบราณในประเทศไทย

 • ประวัติพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย

 • ไม่ระบุ

 •   อรไท ผลดี

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 156 หน้า

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • อุทยานมนุษยศาสตร์;ไม้โบราณ;สมัยก่อนประวัติศาสตร์;หลักฐานการพบไม้โบราณ;สมัยสุโขทัย;สมัยอยุธยา;สมัยธนบุรี;สมัยรัตนโกสินทร์;ประวัติไม้;ประวัติศาสตร์;วรรณคดี

 • KUC011800415

 • [1] อรไท ผลดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University