แผนธุรกิจ: ไอศกรีมกะทิ

รายละเอียด

 • แผนธุรกิจ: ไอศกรีมกะทิ

 • Business plan: Coconut ice cream

 • 2551

 •   วีรรัตน์ เวชวิฐาน

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

 • กรุงเทพฯ

 • 49 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • E73-การบริโภค

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ไอศกรีม;กะทิ;ธุรกิจ;การตลาด;การจัดการ;ผู้บริโภค;พฤติกรรมผู้บริโภค;การตัดสินใจ;

 • Icecream;Coconut milk;Businesses;Marketing;Management;Consumers;Consumer behaviour;Decision making;

 • ไอศกรีมกะทิ;แผนธุรกิจ;กลยุทธ์ธุรกิจ;การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ;การวิเคราะห์ SWOT;การตลาด;การจัดการ;ผู้บริโภค;พฤติกรรมผู้บริโภค;การตัดสินใจซื้อ

 • Coconut ice cream;Business plan;SWOT analysis;Consumer behaviors

 • TAB000025580848

 • [1] วีรรัตน์ เวชวิฐาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

 • [1] Weerarat Wetwithen (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Graduate School. Department of Agro-Industrial Technology. Major Field Agro-Industrial Technology Management)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University