มาตรฐานอาหารฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

รายละเอียด

 • มาตรฐานอาหารฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

 • การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและมาตรฐานอาหารฮาลาล

 • ไม่ระบุ

 •   วันเพ็ญ มีสมญา

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • อาหาร;ความปลอดภัยทางอาหาร;เครื่องดื่ม;ผลิตผลจากพืช;ศาสนา;นิสัยการกินอาหาร;

 • Foods;Food safety;Beverages;Plant products;Religion;Feeding habits;

 • มาตรฐานอาหารฮาลาล;เครื่องหมายรับรองฮาลาล;อิสลาม;มุสลิม;เครื่องดื่มฮาลาล;ผลิตภัณฑ์จากพืช

 • Halal food

 • KU0395008

 • [1] วันเพ็ญ มีสมญา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University