การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อวัฒนธรรมการผลิตข้าวของไทย

 • เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย เรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย

 • ไม่ระบุ

 •   เอื้อ สิริจินดา
    ฉัตร ช่ำชอง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 186 หน้า

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • E50-ชนบท

 • ข้าว;วัฒนธรรมการผลิต;การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ;ผลกระทบ;การปรับโครงสร้างการผลิต;การเกษตรแบบผสมผสาน

 • TAB437066

 • [1] เอื้อ สิริจินดา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)
  [2] ฉัตร ช่ำชอง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University